Влез с профил за дилърски цени!

Цени

Всички цени са без ДДС!

 

След вход в системата, ще виждате цени, отговарящи на Вашия дилърски статус.

 

Всички продукти с 0.00лв са налични на склад, но с все още невъведени цени. Попитайте за цена по телефона.

Вижте още

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на взаимоотношения между Полимакс 55 ООД
и нейните клиенти в сила от 01.03.2010г.

 

Всеки един клиент на Полимакс 55 ООД със статут ДИЛЪР, автоматично приема и е съгласен със следните условия, дотогава докато е в търговски взаимоотношения с Полимакс 55 ООД.

В изложените по-долу Общи условия фирма Полимакс 55 ООД ще бъде наричана ДОСТАВЧИК.1. ПРЕДМЕТ
1.1. ДИЛЪРЪТ приема да закупува от ДОСТАВЧИКА следните продукти от ценовата листа на ДОСТАВЧИКА.
1.1.1. тонери AQC Group /black, color/ и OPC-барабани HANP- /фабрично бутилирани/ запечатани с ненарушена цялост на опаковката/, почистващи ножове, чипове, мастила и аксесоари /спецеализирани кремове и течности за почистване, пудри и др./, като за основен продукт се приемат тонери за монохромни черно-бели лазерни принтери и копирни машини
1.1.2. тонер касети за лазерни принтери, копирни машини и факс апарати Mr Toner, производство на ПОЛИМАКС 55 ООД.
1.1.2. мастилени глави за мастиленоструйни принтери, плотери, копирни машини и факс апарати Mr Toner, производство на ПОЛИМАКС 55 ООД.


2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
2.1. ДОСТАВЧИКЪТ ще предоставя и осигурява на ДИЛЪРА информация и текущи консултации по технически проблеми, свързани с продуктите.
2.1.1 ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото, по свое усмотрение, да не предоставя на някои от клиентите си техническа информация и да не дава консултации, свързани с употребата на посочените в т.1.1.1. продукти или по-точно: техническа информация за зареждане на тонер касети и мастилени глави, както и подмяна на резервни части.
2.2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми незабавно ДИЛЪРА, когато възникнат пречки от стопански, административен или друг характер, които могат да забавят или правят невъзможно изпълнението на текущата поръчка, освен в случаите на непреодолима сила.
2.3. ДОСТАВЧИКЪТ не носи никаква отговорност за вреди, причинени от използването на посочените в т.1.1 продукти от ДИЛЪРА или от негови клиенти.
2.4. ДОСТАВЧИКЪТ може да променя условията на Общите правила, след предварително уведомяване на ДИЛЪРА, като това няма да засяга текущите доставки.


3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИЛЪРА
3.1. ДИЛЪРЪТ продава от свое име и няма право да представлява ДОСТАВЧИКА, освен в случаите, когато това е договорено предварително.
3.2. ДИЛЪРЪТ има право да продава продуктите на свои клиенти в страната и чужбина.
3.4. За да запази дилърските си права ДИЛЪРЪТ се задължава да изпълнява едно от двете условия:
3.4.1. да закупува продукти от т.1.1.1 при еднократна покупка за не по-малко от 30.00 лева без ДДС.
3.4.2. да закупува продукти от т.1.1.1 за не по-малко от 120.00 лева без ДДС в рамките на 1 тримесечие. / фактурирането се извършва, в края на текущия месец или при всяка поръчка /


4. ЦЕНИ, ЗАПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА
4.1. ЦЕНИ
4.1.2. Посочените дилърски цени са без начислин ДДС, франко офиса на Полимакс 55 ООД.
4.1.3. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ДИЛЪРА стока на предварително договорени цени, съгласно ценовата си листа.
4.1.4 ДИЛЪРЪТ има право да се възползва от всички отстъпки и преференции, предоставени от ДОСТАВЧИКА.
4.1.5 На база оборот, без ДДС, от предходно тримесечие, ДИЛЪРЪТ може да бъде със статут на:
4.1.5.1 Дилър, при оборот, от предходно тримесечие не по-малко от 120 лева без ДДС или 240 лева без ДДС при оборот от цветни тонери
4.1.5.2 Дилър1, при оборот, от предходно тримесечие не по-малко от 240 лева без ДДС или 500 лева без ДДС при оборот от цветни тонери
4.1.5.3 Дилър2, при оборот, от предходно тримесечие не по-малко от 480 лева без ДДС или 1000 лева без ДДС при оборот от цветни тонери 
4.2. Видове ПЛАЩАНЕ
4.2.1 в момента на получаване / в брой или чрез наложен платеж/.
4.2.2 по банков път /чрез платежно нареждане или вносна бележка/, но не по-късно от 10 календарни дни от датата на издаване на фактурата, в противен случай за бъдещи периоди ще бъде преустановен посочения начин на плащане/
4.3. ДОСТАВКА
4.3.1 Доставката се извършва чрез предварително посочена от ДИЛЪРА куриерска служба и е за негова сметка, освен в случаите, когато е договорено друго.
4.3.2 При поръчка на продукти от т.1.1.1 на стойност над 200 лева, без ДДС, разходите по доставката са за сметка на Полимакс 55 ООД до офис на куриерска фирма
4.3.3 При поръчка на продукти от т.1.1.1 на стойност над 200 лева, без ДДС, разходите по доставката са за сметка на Полимакс 55 ООД до адрес на получателя, чрез куриерска фирма


5. ОБЩИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
5.1. При неспазване на т.3.4., ДИЛЪРЪТ закупува и заплаща стоката автоматично на цена, съответстваща на клиентската от ценовата листа.
5.2 ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото, по свое усмотрение, да променя статута на ДИЛЪРА, въпреки изпълнението на т.3.4 и да отменя изпълнението на 4.3.2. или 4.3.3., в случаити когато е налице неизпълнението но т.1.1.1. и по-точно неизпълнение по отношение на посочения основен продукт от споменатата т.1.1.1. - тонери за монохромни черно-бели лазерни принтери и копирни машини
5.3. Промяната на статута на ДИЛЪРА, става в края на всяко тримесечие /като за първо тримесечие се приема първото календарно тримесечие за годината/ и е в сила за следващото тримесечие.
5.4. Двете страни се задължават да пазят взаимно репутацията си и търговските си тайни, освен в случаите, когато съобщаването на търговска информация не нарушава интересите им.


6. ВНИМАНИЕ!!!
6.1. Всички тонер касети за лазерни принтери, копирни машини и факс апарати Mr Toner, производство на ПОЛИМАКС 55 ООД, са маркирани и имат гаранционнен стикер
6.2. Рекламации за тонер касети Mr Toner се приемат само при ненарушена цялост на гаранционнен стикер и на маркиращата лепенка, съвпадане на номер, дата и получател, придружена с фактура и разпечатка и не по-късно от 1 /една/ календарна година от датата на закупуване.

 

 
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА AQCTONER.bg
 
СЪЗДАДЕНИ ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И БЪЛГАРСКАТА УЕБ АСОЦИАЦИЯ 
 
 
 
I. ПРЕДМЕТ
 
 
 
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ПОЛИМАКС 55 ООД, гр. София, бул. ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ №70, ЕИК 835028348 , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.AQCTONER.bg”, наричан по-долу „AQCTONER.bg”. 
 
 
 
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
 
 
 
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
 
1. Наименование на Доставчика: ПОЛИМАКС 55 ООД 
 
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ №70
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ №54.
4. Данни за кореспонденция: гр. София, Email: [email protected] , тел: +359 2 944-62-60 
5. Вписване в публични регистри: ЕИК BG835028348,
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 96085 
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,  тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: [email protected], [email protected] Уеб сайт: www.cpdp.bg 
(2) Комисия за защита на потребителите  Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,  тел.: 02 / 980 25 24  факс: 02 / 988 42 18  гореща линия: 0700 111 22  Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 835028348     
 
 
 
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА AQCTONER.bg
 
 
 
AQCTONER.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.AQCTONER.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от AQCTONER.bg стоки, включително следното:
 
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на AQCTONER.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с AQCTONER.bg чрез интерфейса на страницата на AQCTONER.bg, достъпна в Интернет;
 
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от AQCTONER.bg;
 
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с AQCTONER.bg, съгласно поддържаните от AQCTONER.bg начини за разплащане.
 
5. Да получават информация за нови стоки предлагани от AQCTONER.bg;
 
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на AQCTONER.bg в Интернет; 
 
Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. 
 
(1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от AQCTONER.bg чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.AQCTONER.bg или друго средство за комуникация от разстояние.
 
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
 
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на AQCTONER.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на AQCTONER.bg в Интернет.
 
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
 
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. 
 
(1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. 
 
 
 
IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА AQCTONER.bg
 
 
 
(1) За да използва AQCTONER.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
 
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
 
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
 
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
 
(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа. 
 
(1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
 
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
 
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
 
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по т. 2.
 
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
 
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.  
 
 
 
V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКОПРОДАЖБА
 
 
 
(1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в AQCTONER.bg.
 
(2) Договорът се сключва на български език.
 
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.AQCTONER.bg
 
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
 
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
 
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
 
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
 
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
 
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи. 
 
Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
 
(1) Извършване на регистрация в AQCTONER.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в AQCTONER.bg;
 
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на AQCTONER.bg чрез идентифициране с име и парола;
 
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на AQCTONER.bg и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
 
(6) Потвърждение на поръчката; 
 
 
 
VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 
 
 
Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупкопродажба или при регистрацията в AQCTONER.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. 
 
(1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на AQCTONER.bg.
 
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на AQCTONER.bg.
 
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
 
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на AQCTONER.bg;
 
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
 
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
 
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на AQCTONER.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.
 
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на AQCTONER.bg.
 
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. 
 
(1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
 
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им. 
 
(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, без да е използвана или с развален търговски вид
 
(2) Правото на отказ по т. 1 не се прилага в следните случаи:
 
- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
 
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 
- за доставка на аудио- и видеозаписи, програмни продукти и консумативи, разпечатани от потребителя;
 
- за техника, която е с развален търговски вид или употребявана.
 
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
 
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по т. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
 
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по т. 1. 
 
(1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на AQCTONER.bg, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
 
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика AQCTONER.bg.
 
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
 
(4) В случаите по т. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
 
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по т. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика. 
 
(1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
 
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по т. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
 
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по т. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора. 
 
 
 
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 
 
 
(1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
 
(2) Ако срокът по т. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца. 
 
Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. 
 
VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
(1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
 
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
 
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.AQCTONER.bg
 
(1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
 
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.AQCTONER.bg 
 
 
 
IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 
 
 
(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на AQCTONER.bg, които имат регистрация.
 
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
 
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 
 
Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.AQCTONER.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях. 
 
 
 
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
 
 
 
Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: 
 
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;  -
 
 по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 
 
- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 
- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; ·в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на AQCTONER.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 
- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.  
 
 
 
XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 
 
 
Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 
 
За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 
 
Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите. 
 

 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.AQCTONER.bg